Allmänna uppdragsvillkor

Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som Advokatfirman Juhlin & Partners (Juhlin & Partners) utför för sina klienter. Juhlin & Partners verksamhet bedrivs enligt de regler och principer som fastställs av Sveriges advokatsamfund, se advokatsamfundets hemsida, advokatsamfundet.se.

1. Uppdraget och dess utförande
Klienten har tillgång till Juhlin & Partners samlade kompetens i form av samtliga jurister. Med hänsyn till uppdragets karaktär kan alltså flera jurister arbeta i ett enskilt uppdrag. Juhlin & Partners åtar sig uppdraget som ett uppdrag för Juhlin & Partners och inte som ett uppdrag för en enskild person.
Samtliga delägare och övrig personal utför sina tjänster i enlighet med dessa villkor. Delägare och övrig personal har därför inte något personligt ansvar gentemot klienten utöver vad som följer av tvingande regler.
Juhlin & Partners rådgivning i ett uppdrag är anpassad till uppdraget och baserad på de omständigheter som presenterats för Juhlin & Partners. Klienten kan därför inte använda sig av eller förlita sig på rådgivningen i en annan situation eller med ett annat syfte än det för vilket rådgivningen lämnats. Om inget annat har avtalats särskilt innefattar rådgivningen inte eventuella skattekonsekvenser.
Rådgivning i ett uppdrag avser endast svensk rätt. För det fall Juhlin & Partners uttalar sig om lagstiftningen i andra jurisdiktioner, sker detta endast upplysningsvis baserat på allmän kunskap och utgör det inte juridisk rådgivning, för vilken Juhlin & Partners tar ansvar.
Juhlin & Partners medverkar vid behov till att anlita juridisk expertis beträffande andra jurisdiktioner.

2. Arvode
Arvodet beräknas, såvida inte annat överenskommits, efter uppdragets art, komplexitet, brådska och omfattning samt den tid som har lagts ned i ärendet och i övrigt enligt de principer som gäller enligt Sveriges advokatsamfund.

3. Fakturering
Juhlin & Partners debiterar löpande arvode för utfört arbete samt omkostnader och utlägg. Mervärdesskatt utgår på tjänsterna.

Fakturering sker normalt månadsvis. Dock kan fakturering efter avslutat uppdrag förekomma.

Juhlin & Partners har rätt att fakturera delarvode eller arvodesbelopp á conto.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Betalningspåminnelse debiteras med 75 kr. Vid utebliven betalning har Juhlin & Partners rätt att avbryta arbetet för klienten.

4. Rättsskydd och rättshjälp
I vissa typer av försäkringar finns ett rättsskyddsmoment, som vid tvist ger klienten rätt till försäkringsersättning för finansiering av arvode och omkostnader till ombud. Det ankommer på klienten att informera Juhlin & Partners om att sådan försäkring finns att tillgå.

För det fall klienten har rättsskydd har Juhlin & Partners rätt att debitera och fakturera klienten arvode löpande i enlighet med Juhlin & Partners sedvanliga arvodesnormer och faktureringsrutiner. Den ersättning som erhålls från försäkringsbolaget inom ramen för försäkringsavtalet avräknas sedermera. Klienten är således betalningsansvarig för eventuell skillnad mellan Juhlin & Partners arvode och vad försäkringsbolaget erlägger.

I vissa fall kan klient, som anlitar Juhlin & Partners som privatperson, ha rätt till allmän rättshjälp. I sådana fall gäller särskilda villkor för debitering av arvode.

Juhlin & Partners medverkar vid behov till att tillvarata klientens rätt till rättsskydd eller rättshjälp.

5. Betalning
Betalning av faktura ska ske inom trettio (30) dagar från faktura- datum, om inte annat överenskommits. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag. För det fall klienten inte betalar i tid, förbehåller Juhlin & Partners sig rätten att, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och att frånträda uppdraget.

6. Förskott
Till täckande av arvode och omkostnader har Juhlin & Partners rätt att debitera förskott. Förskottet är ett stående förskott, som redovisas då uppdraget avslutas. Förskott avräknas således inte vid den fakturering som sker löpande, om inte annat överenskommits.

7. Identifiering av klienter m.m.
Enligt lag måste Juhlin & Partners inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om klientens identitet och ägarförhållanden samt i vissa fall om medels och andra tillgångars ursprung.

Juhlin & Partners kan därför komma att begära identitetshandlingar och annan dokumentation omfattande bl.a. klienten, klientens bolag eller annan person med anknytning till klienten som förekommer i uppdraget. Sådan begäran kan framställas såväl före som efter det att ett uppdrag har inletts. Om Juhlin & Partners inte erhåller begärd dokumentation, kan Juhlin & Partners enligt lag vara skyldig att avböja eller omedelbart frånträda uppdraget.

Juhlin & Partners är enligt lag skyldig att anmäla misstanke om penningtvätt m.m. till Finanspolisen och är förhindrad att underrätta klienten eller presumtiv klient om att sådan misstanke föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

8. Externa uppdragstagare
Juhlin & Partners kan komma att anlita extern konsult i ett uppdrag efter överenskommelse med klienten. Sådan konsult skall anses vara oberoende av Juhlin & Partners. Juhlin & Partners ansvarar inte för råd som sådan konsult ger eller för konsultens utförande av uppdraget i övrigt och inte heller för de arvoden eller kostnader konsulten debiterar. Det förhållandet att Juhlin & Partners har föreslagit eller rekommenderat konsulten medför således inte att Juhlin & Partners i förhållande till klienten har något ansvar för konsultens utförande av uppdraget. För det fall Juhlin & Partners erlägger betalning till extern konsult för klientens räkning är klienten fullt ut betalningsansvarig till Juhlin & Partners.

9. Ansvarsbegränsningar
Om annat inte avtalats är Juhlin & Partners inte ansvarig gentemot klienten för fullständigheten eller riktigheten av den information som klienten eller annan tillhandahållit i ett uppdrag och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Juhlin & Partners eller dess personal.

Juhlin & Partners är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten använt Juhlin & Partners arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de givits.

Juhlin & Partners är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten, som en konsekvens av Juhlin & Partners arbetsresultat eller råd, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg.

Juhlin & Partners ansvar gentemot klienten ska reduceras med belopp som klienten kan erhålla genom försäkring klienten har tecknat eller annars omfattas av eller avtal eller skadeslöshetsförbindelse som klienten har ingått eller är förmånstagare till.

Om flera rådgivare är ansvariga gentemot klienten för samma förlust eller skada, ska Juhlin & Partners ansvar begränsas till den del av förlusten eller skadan i det aktuella fallet som i storlek förhåller sig till hela förlusten eller skadan på samma sätt som Juhlin & Partners arvode i storlek förhåller sig till samtliga ansvariga rådgivares arvoden sammanräknade. Detta gäller även om dessa andra rådgivare har uteslutit eller begränsat sitt ansvar eller skulle vara oförmögna att betala sina respektive delar av det totala kravet.

Juhlin & Partners är inte ansvarig gentemot tredje man för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten eller tredje man använt Juhlin & Partners arbetsresultat eller råd.

Juhlin & Partners ansvar gentemot klienten är under alla förhållanden begränsat till 45 prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken.

Om Juhlin & Partners avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med klienten på grund av omständighet som beror på klienten eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, har Juhlin & Partners inte något ansvar för den skada som detta kan leda till.

Juhlin & Partners ansvarsbegränsningar enligt dessa uppdrags- villkor eller enligt särskilt upprättat avtal med klienten är tillämpliga även på Juhlin & Partners delägare och övrig personal samt tidigare anställd personal.

10. Krav mot Juhlin & Partners
Om klienten vill framställa krav mot Juhlin & Partners ska detta ske så snart klienten efter rimlig undersökning har blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om de omständigheter som kravet grundas på. Krav ska dock framställas senast inom tolv månader efter det att klienten blivit eller borde ha blivit medveten om nämnda omständigheter och i vart fall inom tolv månader från Juhlin & Partners senaste faktura i uppdraget.
Om klientens krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot klienten, ska Juhlin & Partners ha rätt att bemöta, reglera och träffa överenskommelse om kravet för klientens räkning, förutsatt att Juhlin & Partners håller klienten skadeslös. Om Juhlin & Partners inte får den rätten, påtar sig Juhlin & Partners inte något ansvar för kravet.

11. Meddelanden
Juhlin & Partners kommunicerar regelmässigt med klienter och andra involverade i olika uppdrag bl.a. per e-post. Sådan kommunikation innebär vissa risker för vars följder Juhlin & Partners inte tar något ansvar. För det fall klienten önskar att elektronisk kommunikation undviks i ett uppdrag, ankommer det på klienten att lämna besked härom till i uppdraget ansvarig handläggare.

De åtgärder Juhlin & Partners vidtar för att säkerställa bl.a. kommunikation via Internet kan medföra att e-post inte når adressaten. Klienten uppmanas därför att kontrollera att mera betydelsefull e-post har kommit fram till rätt mottagare.

12. Tvistelösning och tillämplig lag
Tvist som har samband med dessa allmänna uppdragsvillkor eller om någon fråga som rör Juhlin & Partners uppdrag, ska slutligt avgöras av Malmö Tingsrätt.

Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

13. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Du kan vända dig till Konsumenttvistnämnden om du är konsument, har ett krav i anledning av en advokattjänst och har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten.